Logo

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ ĐIỀU TRA MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ

15/07/2020 In bài viết

Vị trí và chức năng
      
1. Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, có chức năng tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá môi trường, quan trắc môi trường phóng xạ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn được giao.

2. Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Liên đoàn trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Trung tâm; các đề tài nghiên cứu, đề án điều tra, đánh giá môi trường, quan trắc môi trường phóng xạ, dự án đầu tư phát triển và các dự án sản xuất dịch vụ của Trung tâm.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá môi trường, quan trắc môi trường phóng xạ theo kế hoạch hàng năm được Liên đoàn giao. Thực hiện công tác quan trắc môi trường phóng xạ theo quy định về công tác an toàn bức xạ trong khu vực cơ sở làm việc của Liên đoàn. Tham gia hoặc chủ trì nghiệm thu các công trình địa chất hoàn thành theo phân cấp của Liên đoàn.

3. Tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản được Liên đoàn giao; phối hợp, tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra, đánh giá môi trường, địa chất tai biến, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình; thực hiện công tác trắc địa, địa vật lý, tổ chức hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Liên đoàn trưởng.

5. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quan trắc, điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ. Tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế trong quản lý và sản xuất; thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, theo phân cấp của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật; quản lý tiền lương, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức, lao động theo phân cấp của  Liên đoàn.

7. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Đề nghị Liên đoàn trưởng xét thi đua, khen thưởng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương và các quyền lợi, nghĩa vụ khác của viên chức và đơn vị.

9.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.
       Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc Trung tâm.

2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; tổ chức quản lý, điều hành sản xuất; xây dựng quy chế nội bộ; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

3. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Các viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện những nhiệm vụ được giao.


Ảnh hội nghị

Ảnh hội nghị

Ảnh họp
Ảnh họp
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm

Professional activities

Dependent units

Necessary information

Log in

Legal documents

Link

Federation image

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.