Logo

ĐOÀN ĐỊA CHẤT 155

15/07/2020 In bài viết

Vị trí và chức năng

1. Đoàn Địa chất 155 là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, có chức năng tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; thực hiện các đề án địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất và các hoạt động tư vấn, dịch vụ địa chất, khoáng sản trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Liên đoàn được giao.

2. Đoàn Địa chất 155 có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Liên đoàn trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Đoàn; các đề tài nghiên cứu, các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản, đề án điều tra, đánh giá môi trường, dự án đầu tư phát triển được Liên đoàn giao và các hoạt động tư vấn, dịch vụ địa chất, khoáng sản.

2. Tổ chức thực hiện các đề án nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất; các đề án điều tra, đánh giá môi trường theo kế hoạch hàng năm được Liên đoàn giao; tham gia hoặc chủ trì nghiệm thu các công trình địa chất hoàn thành theo phân cấp của Liên đoàn.

3. Tham gia giám sát thi công các công trình địa chất trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản được Liên đoàn giao. Phối hợp, tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra, đánh giá môi trường, địa chất tai biến, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình; thực hiện công tác trắc địa, địa vật lý; tổ chức hoạt động dịch vụ khác, theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Liên đoàn trưởng.

5. Tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế trong quản lý và sản xuất; thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, theo phân cấp của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật; quản lý tiền lương, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức, lao động theo phân cấp của  Liên đoàn.

7. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Đề nghị Liên đoàn trưởng xét thi đua, khen thưởng, nâng ngạch, nâng bậc lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và các quyền lợi, nghĩa vụ khác của cán bộ viên chức, người lao động và đơn vị.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

        Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đoàn Địa chất 155 có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó Đoàn trưởng.

2. Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn; tổ chức quản lý, điều hành sản xuất; xây dựng quy chế nội bộ; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

3. Phó Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Các viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Đoàn trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về thực hiện những nhiệm được giao.


Ảnh hội nghị

Ảnh hội nghị

Ảnh họp
Ảnh họp
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm

Professional activities

Dependent units

Necessary information

Log in

Legal documents

Link

Federation image

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.